T-다이 드라이
 
     
   
     
 
 
주요산업분야
  식품, 제약, 화장품 업체 등
재질
  알루미늄호일
화공품
  무독성 접착제 PE
용도
  필름 코팅정, 당의정, 하드캅셀, 연질캅셀 등
특징
  무독성을 위주로 매끄러운 성형의 제품생산
 
     
 
     
  경기도 광주시 태전동 336-1,2 | 336-1.2, Taejeon-dong, Gwangju-city, Gyeonggi-do, Korea.
TEL : 031-762-0405 / 765-7415 / 765-7435 | FAX : 031-764-9566 | E-mail : ilshin62@hanmail.net
Copyright (c) ILSHIN G&M all rights reserved.